fundacja

Statut fundacji

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze statuem naszej Fundacji. Opisane są w nim dokładnie postanowienie ogólne oraz cele naszej organizacji.

Statut - Europejska Klinika Cukrzycy

Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy, zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 27 czerwca 2013 roku sporządzonym przez notariusza Wiolettę Szarek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Będzinie przy ul. Alei Kołłątaja numer 40 i zapisanym pod repertorium A numer 1600/2013.
 • Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 roku, nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

  2. Fundacja posiada osobowość prawną.

  3. Fundacja może ustanawiać i nadawać odznaki, dyplomy oraz wyróżnienia.

  § 2

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa Górnicza.

  2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

  3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

  4. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji i może posługiwać się odpowiednikiem nazwy w języku obcym, może też posiadać wyróżniający Fundację® znak graficzny.

 • Cele Fundacji

  § 3

  Celem fundacji jest:

  • zapewnienie opieki i pomocy osobom z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, cukrzycą, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, zaburzeniami odżywiania oraz innymi chorobami towarzyszącymi,
  • prowadzenie i wspomaganie badań naukowych dotyczących prewencji i diagnostyki oraz metod leczenia chorób i zaburzeń, o których mowa w punkcie 1,
  • organizowanie i finansowanie inicjatyw, imprez zmierzających do poprawy zdrowia społeczeństwa oraz wspieranie edukacji, nauki, profilaktyki zdrowotnej, w tym członków diabetologicznych zespołów terapeutycznych (m.in. lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, psychologów),
  • finansowanie i organizowanie wypoczynku dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, cukrzycą, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, zaburzeniami odżywiania oraz innymi chorobami towarzyszącymi.

  § 4

  1. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

  • prowadzenie działalności leczniczej w ramach swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw bądź też przez oddzielne osoby prawne, które kontroluje (tj. posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania organów reprezentujących te osoby),
  • podejmowanie wszelkich działań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, dozwolonych przez prawo,
  • opracowywanie i organizację prowadzenia badań naukowych,
  • transport osób,
  • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w mieście na turnusach rehabilitacyjnych,
  • organizowanie i finansowanie pomocy medycznej dla osób z cukrzycą,
  • wdrażanie najnowszych osiągnięć naukowych, technicznych, medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i zapobiegania,
  • współpraca z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
  • organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.

   

  2. Wydatkowanie środków finansowych na podwyższenie kapitału bądź wnoszenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw Fundacji w formie Przychodni, Zakładów prowadzących działalność leczniczą zgodnie z odrębnymi przepisami, do osób prawnych, które Fundacja kontroluje ( to jest posiada uprawnienie do powoływani i odwoływania organów reprezentujących te osoby), celem kontynuowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

  3. Przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa wydzielone i zorganizowane zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego przez Fundację do prowadzenia działalności leczniczej, będą prowadzone stosownie do zapisów ustawy o działalności leczniczej.

  § 5

  1. Dla realizacji swojego celu Fundacja może prowadzić działalność obejmującą:

  • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z,
  • sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.29.Z,
  • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z,
  • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.62.Z,
  • sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z,
  • sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
   w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z,
  • sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
   w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.75.Z,
  • działalność wydawnicza PKD 58
  • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z,
  • działalność związana działalność tłumaczeniami.

   

  2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w § 3 Statutu.

  3. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień Statutu.

  § 5.1

  1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przedmiocie:

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z,
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
  • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
  • Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,
  • Działalność szpitali PKD 86.10.Z
  • Praktyka lekarska specjalistyczna PKD 86.22.Z
  • Działalność paramedyczna PKD 86.90.D
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z,
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z,
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z.

   

  2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przedmiocie:

  • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z,
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
  • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
  • Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,
  • Działalność szpitali PKD 86.10.Z
  • Praktyka lekarska specjalistyczna PKD 86.22.Z
  • Działalność paramedyczna PKD 86.90.D
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99. Z
  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z,
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z,
  • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z.


  § 6

  1. Majątek Fundacji stanowią wkłady pieniężne Fundatorów w łącznej kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), tworzące fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

  2. Z majątku Fundacji wyodrębnia się kwotę 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 ) na powadzenie działalności gospodarczej.

  3. Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji może tworzyć wyodrębnione fundusze celowe z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.

  4. Utworzenie wyodrębnionego funduszu celowego jest możliwe, jeżeli wynika to z woli darczyńcy, spadkodawcy, zapisodawcy lub z podpisanej przez Fundację umowy cywilnoprawnej.

  5. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.

  6. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 1 mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność nieruchomości i rzeczy ruchome.

  7. Dochodami Fundacji są w szczególności:

  • spadki, zapisy, darowizny i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
  • odsetki bankowe od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych,
  • dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację,
  • inne wpływy i dochody.

   

  8. Fundacja jako osoba prawna, odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

  9. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  § 7

  Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego lub przystępować do spółek już istniejących.

 • Organy Fundacji

  § 8

  1. Organami Fundacji są:

  • Rada Fundatorów,
  • Zarząd Fundacji,

   

  2. Decyzje i uchwały Organów Fundacji zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Organu.

  3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, z wyjątkiem określonym w Statucie. W przypadku równiej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad. W razie braku wymaganej liczby obecnych, należy zwołać w ciągu 14 dni powtórne posiedzenie. Nie dotyczy to kompetencji przysługujących kierownikowi podmiotu leczniczego.

 • Rada Fundacji

  § 9

  1. Rada Fundatorów składa się z założycieli Fundacji – z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady skład może zostać uzupełniony w drodze wyboru dokonanego przez pozostałych członków Rady.

  3. Pracami Rady Fundatorów kierują przewodniczący i sekretarz Rady wybierani z założycieli Fundacji.

  § 9.1

  Członkowie Rady Fundatorów:

  • nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

  § 10

  1. Rada Fundatorów jest organem opiniodawczym oraz kontrolnym i nadzorczym Fundacji.

  2. Do zakresu działania Rady Fundatorów należy:

  • opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji,
  • przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • nadzorowanie działalności Fundacji oraz Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych,
  • kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
  • uchwalanie regulaminu prac Rady,
  • ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań, do której zaciągania Zarząd jest upoważniony samodzielnie, bez konieczności otrzymywania zgody Rady Fundatorów,
  • Rada Fundatorów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, z wyłączeniem pierwszego Zarządu Fundacji, który powołują Fundatorzy,
   Rada Fundatorów może powoływać zespoły doradców, komisje, rady naukowe itp.

  § 11

  1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady winny się odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku.

  2. Rada fundatorów ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działania Fundacji. Rada może korzystać z pomocy rzeczoznawców i biegłych.

  3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady wedle własnego wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaksu, listu poleconego lub w drodze bezpośredniego zawiadomienia do rąk własnych. W sprawach pilnych dla celów lub istnienia Fundacji Zarząd może dokonać zawiadomienia o posiedzeniu Rady na 7 dni przed planowanym terminem.

 • Zarząd Fundacji

  § 12

  1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

  2. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie kadencji skład Zarządu może zostać uzupełniony przez Radę Fundatorów.

  3. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Posiedzenia Rady Fundatorów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

  4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  § 13

  1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

  • kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • wyznaczanie głównych kierunków planów i programów działania,
  • powoływanie jednostek organizacyjnych np. Biura Fundacji, zespołów doradczych, komisji itp.,
  • Zarząd Fundacji określa regulamin organizacyjny jednostek wymienionych w pkt 3,
  • zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
  • opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  • opracowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
  • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  • przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji za rok bieżący i za okres kadencji,
  • przedkładanie Radzie Fundatorów nie później niż do dnia 30 listopada ostatniego roku kadencji sprawozdań z działalności Fundacji,
  • prowadzenie spraw nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Fundacji.

   

  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

  3. Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonują co najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym jego Prezes, zastępca.

  § 13.1

  1. Zabronione jest:

  • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów, pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”,
  • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • Postanowienia końcowe

  § 14

  1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu niemożliwości realizacji celów, dla których została powołana, podejmuje Rada Fundatorów.

  2. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków Rady Fundatorów.

  3. W uchwale wyznacza się likwidatorów oraz określa się zasady ich działania.

  § 15

  1. Zmiana Statutu Fundacji, a także zmiana celu działania Fundacji określonego w § 3 Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundatorów podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

  2. Zmiany te wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach.

  § 16

  1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

  2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie Fundacji mają zastosowanie regulaminy wewnętrzne przewidziane postanowieniami Statutu.

więcej informacjikontakt z nami